Buxheti i shtetit ka mbledhur 2.4 miliardë euro në gjysmën e parë të vitit. Krahasuar me një vit më parë, të ardhurat janë rritur me 390 milion euro dhe në këtë ecuri ka ndikuar kryesisht çmimet e rritura.

Në periudhën janar-qershor të këtij viti, paratë që qytetarët paguajnë përmes taksave u shtuan, aq sa qeveria u merr tatimpaguesve gjithsej për 1 muaj të vitit.

Të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, akcizat, taksat kombëtare dhe tatimi mbi fitimin u rritën, por jo me të njëjtin ritëm të muajve të tjerë si prilli dhe marsi, çka jep sinjale për një rënie të konsumit.

TVSH e arkëtuar në buxhet rezultoi 23 milionë euro më shumë se qershorin e vitit të kaluar.

Akcizat janë rritur me 1.3 milionë euro dhe taksat kombëtare me 2 milionë euro, ndërsa rritjen më të lartë pas TVSH-së e kanë pasur kontributet e sigurimeve shoqërore me 6 milionë euro më shumë, si efekt i rritjes të pagës minimale.

Ndërkohë, nga ana tjetër shpenzimet arritën 2.2 mld euro, sa 88% e planit dhe në krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2021, janë rreth 2 milionë euro më pak.